வைரம் & சிபிஎன் அரைக்கும் சக்கரம் இரு-உலோக இசைக்குழு கத்திகள் பார்த்தன